Privacybeleid

1. Aldus niet, commercialiseert niet, en huurt de inlichtingen aangaande zijn Leden niet uit aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de B.V. Famous Clothes zich ertoe vooraf het Lid te verwittigen ten einde hem toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen. De B.V. Famous Clothes kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwensderden, betreffende zijn Leden, verkopen, uitwisselingsstructuren aangaande informatie op de Site, maar deze statistieken mogen geen enkel persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

2. Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden (1), kan het Lid zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de sectie "Persoonlijke Gegevens" van de rubriek "Mijn Rekening". Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen door naar de Site te gaan, onder de rubriek "Contact" door "Ik wil mij uitschrijven" te selecteren (door adres, e-mail, naam, voornaam, postadres aan te geven), of per schrijven aan volgend adres: Cameleon, 15 Arianelaan, B-1200 Brussel, Belgiƫ. Overeenkomstig dezelfde wetgevingen, heeft de verwerking van nominatieve informatie verzameld op de Site het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De B.V. Famous Clothes werd geregistreerd als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder het nummer HM003000468.

3. De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand, gestockeerd op de harde schijf van de micro-computer van het Lid. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan het Lid te verpersoonlijken. Het Lid heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internetbrowser in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem wordt geleverd door de B.V. Famous Clothes te verpersoonlijken.

4. Sommige webpagina's van de Site kunnen soms elektronische afbeeldingen bevatten of "sjablonen", die toelaten het aantal bezoekers van de webpagina te tellen. Deze laten toe statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige Snapstore pagina's, en dit ten einde de Leden beter te bedienen.

(1) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Nederlandse wet van 6 juli 2000 houdende de regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de Luxemburgse wet van 2 august 2002 betreffende de bescherming van de personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)


Waarschuwing

Famous Clothes NV creƫert die website met de grootste zorg. Famous Clothes NV garandeert echter niet de juistheid van de informatie. De gebruiker is er zich ook van bewust dat de voorgelegde informatie gewijzigd kan worden zonder voorafgaande kennisgeving. Daaruit volgt dat Famous Clothes NV elke verantwoordelijkheid afwijst over de inhoud van de site of het gebruik dat daaruit kan voortvloeien.

Auteursrecht:

De teksten, de lay-out, afbeeldingen en andere elementen op de site worden beschermd door het internationale auteursrecht. Elke kopie, adaptatie, vertaling, arrangement of wijziging van het geheel of een deel van deze website, ongeacht de vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Elke inbreuk kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken:

Gelieve op te merken dat een deel van de benamingen, tekens en logo's die op deze site gebruikt worden (onder andere de logos en de benamingen CAMELEON van Famous Clothes NV) beschermde merken zijn.

Diversen:

Elk geschil dat betrekking heeft op de site Famous Clothes NV zal uitsluitend geregeld worden door het Belgisch recht. In het geval van een geschil zullen enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.